Polityka prywatności

Wziąwszy pod uwagę, iż „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby zidentyfikowanej albo możliwej do zidentyfikowania, również w sposób pośredni, poprzez odniesienie do jakiejkolwiek innej informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego; podkreśla się, że niniejsza strona nie gromadzi danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, kiedy użytkownik dobrowolnie wprowadzi takie informacje oraz kiedy wprowadzenie informacji jest niezbędne w celu dostarczenia przez stronę usług, o jakie wnioskuje użytkownik

Przeglądanie strony

Dane nawigacyjne: te dane muszą zostać pozyskane, aby umożliwić działanie systemom komputerowym odpowiedzialnym za zarządzanie stroną internetową oraz protokołami komunikacyjnymi w sieci internetowej. Ta kategoria obejmuje np. adresy IP lub domeny komputera, przez który użytkownik łączy się z witryną, jak również inne parametry dotyczące systemu operacyjnego, przez który użytkownik łączy się z witryną. Dab Pumps S.p.a. gromadzi te dane na potrzeby kontrolowania pracy witryny oraz poprawiania jej ogólnej jakości. Dane gromadzone w tych celach nie są w żaden sposób zestawiane z żadnymi innymi informacjami dotyczącymi użytkowników, nie są również używane do ich identyfikacji lub tworzenia ich profili. Dane nawigacyjne, o których mowa powyżej, są przechowywane tymczasowo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych na mocy art. 13 rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/03 „Kodeks o ochronie danych osobowych”

ADMINISTRATOREM DANYCH jest

Dab Pumps S.p.a., Via Marco Polo 14, Mestrino (PD) tel. 049.5125000 - Fax 049.5125950 e-mail: privacy@dwtgroup.com

OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ ZA PRZETWARZANIE DANYCH jest:

Menedżer ds. księgowości i obsługi prawnej, adres jw.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które wprowadzają Państwo w trakcie rejestrowania się na witrynie, będą przetwarzane w celu umożliwienia nam wysyłki, również w formie e-mail, informacji dotyczących naszych produktów, naszych ofert specjalnych oraz prezentacji nowych produktów.


SPOSOBY PRZETWARZANIA

Wspomniane powyżej dane będą przetwarzane w sposób sumienny i poprawny, z zapewnieniem wywiązania się z obowiązków dotyczących bezpieczeństwa danych na mocy Kodeksu. Dane są przetwarzane z wykorzystaniem ręcznych i elektronicznych narzędzi do przekazywania danych w sposób ściśle powiązany z przedmiotowymi celami a niezależnie od wszystkiego w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i poufność.


OBOWIĄZKOWE POWIERZENIE DANYCH

Wprowadzenie danych jest obowiązkowe, ponieważ jest ono kluczowe dla osiągnięcia przez nas opisanych powyżej celów. Niewprowadzenie powyższych danych może uniemożliwić nam spełnienie Państwa próśb.

KATEGORIE PODMIOTÓW, KTÓRYM MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DANE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dane można przekazywać zawsze wtedy, kiedy jest to niezbędne w celu zaspokojenia potrzeb administracyjnych oraz na cele związane z bezpieczeństwem. Co więcej dane mogą zostać przekazane podmiotom, które są upoważnione do dostępu do danych na mocy obowiązujących przepisów bądź regulacji.

PRAWA PODMIOTÓW, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE (STRONY ZAINTERESOWANE) (ART. 7 ROZPORZĄDZENIA Z MOCĄ USTAWY NR 196/03)

Mogą Państwo egzekwować Wasze prawa wobec Administratora Danych w dowolnym momencie, a w szczególności przysługuje Państwu prawo do: 1) potwierdzenia czy istnieją dotyczące Państwa dane oraz czy zostały one przekazane; 2) wskazania pochodzenia danych, celów na jakie są one przetwarzane oraz używanych metod przetwarzania danych, zasad przyjętych w przypadku przetwarzania danych przez narzędzia elektroniczne, danych identyfikacyjnych Administratora Danych oraz podmiotów, którym dane mogą zostać przekazane; 3) sprawdzenia, korekty lub uzupełnienia danych; 4) usunięcia, przekształcenia w postać anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem; 5) sprzeciwienia się z uzasadnionych przyczyn, przetwarzaniu danych w części lub w całości, również w odniesieniu do celu, dla jakiego są gromadzone dane, przetwarzaniu danych na cele marketingowe lub w związku z badaniami rynku.